• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

Kvalitet – juče, danas, sutra
drugi domaći kurs A-1-1880/16
predavači 8 bodova, učesnici 4 boda

Cilj edukacije ovog kursa je upoznavanje i osposobljavanje zdravstvenih profesionalaca za nove izazove u praćenju i stalnom unapređenju kvaliteta rada u zdravstvenom sistemu. Svakako veliki izazov u zdravstvenom sistemu su i ispunjenje očekivanja korisnika zdravstvene zaštite i težnje ka stalnom unapređenju zadovoljstva korisnika i zaposlenih.
Prvi princip menadžmenta ukazuje na značaj usmerenosti aktivnosti zdravstvene ustanove prema korisniku usluga. Zdravstvene ustanove zavise od svojih korisnika i u skladu sa tim one treba da razumeju aktuelne i buduće potrebe korisnika, ispune zahteve korisnika i nastoje da pruže i više nego što korisnici očekuju.
Zadovoljstvo zaposlenih je vrlo kompleksno područje i veliki izazov za sve rukovodioce/menadžere u zdravstvenom sistemu jer ima značajan uticaj na rad cele ustanove. Polazeći od ljudskih potreba, koje su ne samo materijalne već i socijalne i psihološke, potrebno je u sistem motivacije i stimulacije zaposlenih uključiti i nematerijalne podsticaje koji ističu značaj svakog pojedinca za ustanovu i uvažavaju njegov individualni doprinos.
Standard ISO 9001 specificira zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom svih organizacija bez obzira na tip, veličinu i proizvode koje isporučuju. Septembra 2015. godine objavljena je nova verzija ovog standarda i brojna su očekivanja, između ostalog stabilnost osnovnih zahteva standarda u narednih deset i više godina. Osnovni cilj primene ovog standarda je ispunjenje zahteva korisnika usvajanjem procesnog pristupa i primenom osam osnovnih principa menadžmenta.
Učesnici će razmeniti iskustva i probleme u praćenju kvaliteta i promovisaće se kultura stalnog unapređenja kvaliteta među zdravstvenim profesionalcima.
Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari ) i zdravstveni saradnici.
Sadržaj kursa:

 1. Izazovi u praćenju kvaliteta – anketa zadovoljstva korisnika
 2. Izazovi u praćenju kvaliteta – anketa zadovoljstva zaposlenih
 3. Izazovi u praćenju kvaliteta – izveštaji Komisije za unapređenje kvaliteta rada
 4. Standard ISO 9001 i zdravstvena delatnost
 5. Primena Standarda ISO 9001 u Zavodu za javno zdravlje Subotica
 6. Dostignuća i poteškoće u akreditaciji DZ Bačka Topola
 7. Izazovi u unapređenju kvaliteta, radionica/SWOT analiza

Kurs je realizovan u okviru seminara sa ukupno 4 sata efektivnog rada. U okviru kursa se pored predavanja koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (rad u u maloj grupi, SWOT analiza, diskusija).
Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću predavača.
Program osmislili i realizovali:
- prim. mr sc. med. Nada Kosić Bibić, spec. soc. medicine, iz ZJZS
- dr Snežana Pinter, spec. socijalne medicine, iz ZJZS
- dr Livia Varga, padijatar iz DZ “Dr Hadži Janoš” Bačka Topola
- Gordana Petrović, koordinator SQ ZJZS
- Draga Kolar, zamenik koordinatora SQ ZJZS
Kurs je realizovan:
- 12. novembra 2016. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za lekare i saradnike ove ustanove.

- 05. aprila 2017. godine u prostorijama DZ „Dr Hadži Janoš“ Bačka Topola za sve lekare ove ustanove

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati