• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

U centru se vrši postavljanje mikrobiološke dijagnoze, tj. izolacija i identifikacija patogenih i /ili uslovno patogenih mikroorganizama iz humanih kliničkih uzoraka. Za svoje potrebe, kao i za potrebe Centra za higijenu i humanu ekologiju, u Centru se obavljaju poslovi pranja, sterilizacije i distribucije sterilnih hranjivih podloga, proizvode sterilne hranjive podloge i pripremaju rastvori.
Centar vodi evidenciju, prikuplja i obrađuje podatke, vrši analizu i izveštava nadležne državne službe o rezultatima rada u pojedinim segmentima. Delatnost Centra za mikrobiologiju, obavlja se u okviru sledećih organizacionih jedinica:


Odeljenje za kliničku mikrobiologiju


Delatnost odeljenja obuhvata:

 1. Uzorkovanje humanih kliničkih uzoraka i bakteriološko ispitivanje istih, u cilju izolacije i identifikacije patogenih i/ili uslovno patogenih bakterija, kao i ispitivanje njihove osetljivosti na antimikrobne lekove.
 2. Uzorkovanje humanih kliničkih uzoraka i parazitološko ispitivanje istih u cilju izolacije i identifikacije parazita (helminata i protozoa), njihovih jaja i cista.
 3. Uzorkovanje humanih kliničkih uzoraka i mikološko ispitivanje istih na prisustvo dermatofita i kvasnica, kao i njihovu identifikaciju.
 4. Sero-imunološku dijagnostiku oboljenja virusne, bakterijske i parazitarne etiologije.
 5. Vrši mikrobiološka ispitivanja u cilju otkrivanja uzročnika, rezervoara i puta prenošenja zaraze u slučaju epidemija.
 6. Obavlja mikrobiološki pregled lica koja dolaze iz endemskih žarišta određenih zaraznih i parazitskih bolesti.
 7. Praćenje rezistencije bakterija na antimikrobne lekove, u cilju:praćenja trendova rezistencije tokom vremena, praćenja geografskog širenja rezistencije, detekcije novih tipova rezistencije, ustanovljavanje moguće veze sa epidemijom i procene uticaja promena koje se sprovode u svekodnevnom radu.

Odeljenje obavlja poslove u okviru sledećih laboratorija:
-laboratorije za bakteriološko ispitivanje
-laboratorije za parazitološko ispitivanje
-laboratorije za mikološko ispitivanje
-laboratorije za sero-imunološku dijagnostiku.


Odeljenje za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa:
Delatnost odeljenja obuhvata:

  Pripremu hranjivih podloga za rad u laboratorijama kliničke i sanitarne mikrobiologije.
  • Pranje laboratorijskog posuđa i pribora.
  • Pripremu laboratorijskog posuđa za suvu sterilizaciju.
  • Suvu sterilizaciju laboratorijskog posuđa.
  • Kontrolu sterilnosti hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa.
  • Dekontaminaciju i sterilizaciju zaraznog materijala (otpada).
  • Kontrolu suve i vlažne sterilizacije.

  Izvod iz uputstva za uzorkovanje

  Ankete zadovoljstva:

 1. anketa zadovoljstva za pacijente
 2. anketa zadovoljstva za lekare

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati