• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica
TEMA MESECA

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Delatnosti Centra su sledeće:

· Priprema programa, evidentiranje, prikupljanje i obrada podataka o faktorima rizika po zdravlje prisutnih u životnoj sredini

· Uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti:

   - vode za piće, prirodnih mineralnih, izvorskih i stonih voda

   - životnih namirnica

   - predmeta opšte upotrebe

   - površinskih i podzemnih voda

   - voda za kupanje i rekreaciju

   - otpadnih voda

   - vazduha

   - zemljišta

· Ispitivanje merodavnog dnevnog i  noćnog nivoa komunalne buke

· Praćenje higijensko-sanitarnih uslova u objektima u kojima se obavlja delatnost proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, javnog snabdevanja vodom za piće, vaspitno-obrazovna, zdravstvena, socijalna zaštita i druge delatnosti od javno-zdravstvenog značaja

· Kontrola uspešnosti procesa sterilizacije u sterilizatorima

· Kontrola higijenske ispravnosti briseva posuđa i pribora za jelo, radnih površina i ruku zaposlenih u proizvodnji i prometu životnih namirnica, u zdravstvenim, obrazovno-vaspitnim i drugim ustanovama od značaja za javno zdravlje

· Izrada stručnog mišljenja o zdravstvenoj ili higijenskoj ispravnosti ispitivanih uzoraka, sa predlogom mera za unapređenje stanja

· Izrada stručnog mišljenja o energetskoj vrednosti i hranljivom sastavu obroka iz restorana i objekata društvene ishrane (vrtići, škole, bolnice, restorani )

· Individualni rad sa korisnicima u Savetovalištu za pravilnu ishranu

· Stručna ocena usklađenosti deklaracije prehrambenih proizvoda sa važećim propisima i pomoć pri izradi deklaracija za nove proizvode

· Stručna pomoć pri uvođenju zahtevanih standarada kvaliteta (HACCP) u svim delovima lanca hrane: proizvodnji, preradi, skladištenju, distribuciji i prometu

· Evaluacija rezultata ispitivanja parametara životne sredine, procena uticaja  stanja pojedinih činilaca životne sredina na zdravlje ljudi i predlaganje mera zaštite

· Učešće u projektima iz oblasti zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine i zdravstveno-promotivne aktivnosti.

Laboratorije Centra za higijenu i humanu ekologiju su akreditovane u skladu sa zahtevima SRPS/ISO/IEC 17025:2006, pod akreditacionim brojem 01-054. Kompletan obim akreditacije dostupan je na: http://www.ats.rs

Delatnost Centra se obavlja u sledećim organizacionom jedinicama:


MONITORING

Radno vreme

Sertifikati