• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE, TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE
           

Vrši pripremu opštih i pojedinačnih akata, ugovora, vodi personalnu evidenciju, vrši nabavku potrošnog materijala i osnovnih sredstava kao i magacinsko poslovanje ovih materijala. Obavlja sve računovodstveno finansijske poslove. Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu.
Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje. Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
Obavlja sve poslove u cilju prevencije i zaštite od požara.
            Održava higijenu radnih prostorija i obavlja poslove obezbeđenja objekata, tehničko održavanje objekata i održavanje motornih vozila.
           

Poslove obavlja u sledećim organizacionim celinama:

Odeljenje za pravne i opšte poslove

- Jedinica za obezbeđenje i higijensko tehničko održavanje objekata i vozila
- Odsek nabavke                                                                                                                                                                                            


MONITORING

Radno vreme

Sertifikati