• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

SISTEM  KVALITETA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE SUBOTICA


- TRADICIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM


    Značaj preventivne medicine je u definiciji njenog sadržaja delovanja u pravcu što sveobuhvatnijeg saznanja o kvalitetu životne sredine, a posebno o čoveku koji može da ima uticaja u pozitivnom ili negativnom smislu na svoje zdravlje. Polazeći od toga definišu se potrebne mere sa ciljem potenciranja korisnih i suzbijanja ili eliminisanja štetnih uticaja po zdravlje čoveka.

    Složenost i značaj problematike sa jedne i intenzivna dinamika razvoja tehničkih i tehnoloških dostignuća sa druge strane, zahtevaju od svih funkcija Zavoda za javno zdravlje Subotica kao nosioca preventivno medicinske delatnosti, a naročito od laboratorija, permanentno unapređenje kvaliteta rada.
    Od osnivanja prvih funkcija preventivne medicine u Subotici 1912. godine sa identitetom Gradskog fizikata sa sadržajem hemijske laboratorije i stanice za delatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije do danas, prisutna je stalna težnja za širenjem obima i kvaliteta saznanja o resursima iz okruženja čoveka. Pri ovom se posebno vodi briga o pouzdanosti dobijenih rezultata ispitivanja, na osnovu kojih se ističu informacije od velikog značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva i zaštitu životne sredine.

            Nastojeći da održi i unapredi kontinuitet dobre laboratorijske prakse i sistem kvaliteta rada u oblasti svih oblika preventivne medicine, a naročito labortorijskih ispitivanja, rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje u Subotici se novembra 1995. godine opredelilo da uvede Sistem kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9002 i izvrši akreditovanje laboratorijskih ispitivanja prema standardu JUS EN 45001 i JUS ISO/IEC Uputstvo 25.

            Sistem kvaliteta se od tada stalno primenjuje, održava i unapređuje. Ishod je:

 • usaglašenost sistema menadzmenta kvalitetom sa zahtevima standarda

SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(akreditacioni broj:  01-054)

SRPS EN ISO 15189:2014
(akreditacioni broj: 03-012)


 • Opšti uslovi poslovanja ZJZS
 • Procedura rešavanja prigovora
 • MONITORING

  Radno vreme

  Sertifikati