• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica
Zavod za javno zdravlje Subotica je, u sklopu Projekta održivog lokalnog razvoja koji je finansiran iz donacije USAID, realizovao uvođenje i akreditaciju metode za određivanje ostataka pesticida u hrani biljnog porekla, primenom gasne hromatografije sa masenim detektorom- GC-MS (SRPS EN 15662:2012).
Metoda služi za dokazivanje i kvantitativno određivanje rezidua pesticida  navedenih u tabeli koja sledi, po grupama.

Grupe pesticida koje se određuju:


Organofosforni Organohlorni Piretroidni Triazolni Ostali pesticidi / grupa pesticida
Chlorpyrifos p.p, - DDE Bifenthrin Bitertanol Boscalid / Pyridinecarboxamide
Chlorpyrifos - methyl p.p, - DDT Cyhalothrin Myclobutanil Chlorothalonil / Chloronitrile
Diazinon Endosulfan, alpha- Cypermethrin Propiconazole Fenarimol / Pyrimidine
Dichlorvos Endosulfan, beta- Deltamethrin Tebuconazole Kresoxim-methyl / Strobilurin
Dimethoate Endosulfan Sulfate Etofenprox Triadimefon Pendimethalin / Dinitroaniline
Ethion HCH, alpha- Fenpropathrin Triticonazole Procymidone / Dicarboximide
Fenthion HCH, beta- Fluvalinate-tau   Pyridaben / Pyridazinone
Malathion HCH, delta- Tefluthrin   Trifloxystrobin / Strobilurin
Methidation HCH, gamma- (Lindane)     Vinclozolin / Dicarboximide
Phosalone Tetradifon      


Predmet ispitivanja

 • Sveže ili zamrznuto voće i proizvodi od voća
 • Sveže ili zamrznuto povrće i proizvodi od povrća
 • Suve leguminoze
 • Seme uljarica i uljano voće
 • Žitarice i proizvodi od žitarica
 • Med i suvo voće
 • Vino
 • Čaj, kafa, kakao, lekovito bilje i njihovi proizvodi
 • Začini i njihove mešavine

U skladu sa Sporazumom o ustupanju i korišćenju opreme za gasnu hromatografiju i masenu spektrometriju, Zavod će od 01.06.2015., u naredne tri godine,  odobravati popust od 15% za cenu analize pesticida (GC-MS), svim zainteresovanim korisnicima usluga.
Cena za Određivanje sadržaja pesticida sa popustom (1 grupa) je 4.165 din. (puna cena 4.900,00), a ispitivanje na sve pesticide navedene u tabeli, sa kvantitativnim izražavanjem rezidua je 11.815 din. (puna cena 13.900,00).
 
Za sve zahteve i dodatne informacije stojimo na raspolaganju.
Kontakt: Centar za higijenu i humanu ekologiju; telefon/fax: 024/571-074 ili 024/571-191;  
e-mail: higijena@zjzs.org.rs; centar.higijena@gmail.com; info@zjzs.org.rs.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati