• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA

DELATNOST CENTRA

- Prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva – znanje, stavove i ponašanje u vezi sa zdravljem.
- Razvija, sprovodi, koordinira i evaluira primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja na nivou okruga.
- Procenjuje prisutne rizične oblike ponašanja u populaciji i druge faktore čiji su rizici po zdravlje široko prepoznati.
- Planira i pruža stručno-metodološku pomoć za izradu planova i programa sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnštva.
- Razvija, sprovodi, koordinira, prati i evaluira zdravstveno-vaspitne programe u zajednici uz primenu savremenih zdravstveno-vaspitnih sredstava i metoda.
- Pruža stručnu pomoć pojedincima sa rizičnim oblicima ponašanja u okviru savetovališnog rada.
- Kontinuirano obeležava značajne datume (i periode) iz kalendara zdravlja.
- Planira, razvija, sprovodi, koordinira, prati i evaluira kampanje povodom obeležavanja značajnih datuma iz kalendara zdravlja, uključujući i nacionalne kampanje.
- Daje stručno mišljenje i idejno rešenje za sadržaj i oblik zdravstveno-vaspitnih sredstava.
- Izrađuje zdravstveno-edukativna sredstva (letak, brošura, priručnik, plakat, interaktivna sredstva…).
- Planira i razvija adekvatne zdravstveno-vaspitne metode (predavanja, demonstracije, kreativne radionice, grupne diskusije…)
- Kontinuirano sarađuje sa medijima u svim aspektima delatnosti Centra.
- Kontinuirano informiše stanovništvo i radi na obrazovanju i obuci stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju.
- Kontinuirano usklađuje i profesionalno povezuje rad zdravstvenih ustanova u okrugu, razvija partnerske odnose sa telima lokalne samouprave i svim drugim institucijama (državne, privatne, nevladine…) u društvenoj zajednici u cilju očuvanja i unapređenja javnog zdravlja.
- U okviru Centra za promociju zdravlja funkcioniše Savetovalište za odvikavanje od pušenja.

ŠTA JE PROMOCIJA ZDRAVLJA?

Promocija zdravlja je nauka i umetnost pomoći ljudima u promeni životnog stila i pokretanje prema stanju optimalnog zdravlja.
Optimalno zdravlje definiše se kao ravnoteža fizičkog, emotivnog, socijalnog, duševnog i intelektualnog zdravlja.
Promena životnog stila je kombinacija podizanja svesnosti, promene ponašanja i kreiranja okoline koja podržava praksu dobrog zdravlja. (American Journal of Health promotion, 1989,3,3,35)

Faktori optimalnog zdravlja
  • Fizički - Kretanje. Ishrana. Medicinska samozaštita. Kontrola zloupotrebe štetnih supstanci.
  • Emocionalni - Zbrinjavanje emocionalnih kriza. Stres menadžment.
  • Socijalni - Zajednica. Porodica. Prijatelj.
  • Intelektualni - Obrazovanje. Razvoj karijere. Stremljenja.
  • Duševni - Ljubav. Nadanja. Saosećanja

Promocija zdravlja je moćan, troškovnoefektivni i efikasan put za stvaranje zdravije zajednice. On osposobljava ljude da kontrolišu i unapređuju zdravlje. Promocija zdravlja je program koji uključuje celu popuplaciju u kontekstu svakodnevnog življenja, a ne samo stavljanje fokusa na sprečavanje rizika od specifičnih bolesti.

PROMOCIJA ZDRAVLJA DO 2015

Akreditovani program za škole i vrtiće u 2011., 2012., 2013/2014 i 2015/2016 i 2016.

Akreditovani programi KME u 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 .

Projekti

DEKADA ROMA 2005-2015
HOĆU DA ZNAM JER JA BIRAM!
Budi DRUGačiji
Ishrana i životne navike po meri srednjoškolaca

Aktivnosti

Deca i omladina
Zdravo starenje
Hrana i ishrana
Fizička aktivnost
Zarazne bolesti
Mentalno zdravlje

Pušenje

Novembar posvećen prevenciji bolesti zavisnosti

Jednogodišnja antipušačka kampanja 2008-2009

Januar Februar Mart April Maj Jun/Jul
Avgust Septembar Oktobar I Oktobar II Novembar Decembar

 

Zdrava okolina

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati