• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

 Prema dizajnu studije predviđeno je da u istraživanju učestvuju seoski školski objekti, seoske ambulante domova zdravlja i gradska i seoska domaćinstva koja imaju toalete priključene na septičke jame ili poljske toalete.

 U Severnobačkom okrugu će se studija sprovoditi u periodu april-septembar, a terenski deo i obilazak objekata i domaćinstava, sa popunjavanjem zvaničnog upitnika od maja meseca. U sklopu studije će ekipe Odeljenja higijene Zavoda za javno zdravlje Subotica vršiti higijensko-sanitarne nadzore navedenih objekata na terenu.

 Prema podacima ranijih istraživanja, 40,4% našeg stanovništva je priključeno na sanitacione uređaje za odlaganje fekalnih otpadnih voda na licu mestu, kao što su septičke jame i poljski toaleti (12,3% u gradskim i 72,5% u seoskim sredinama). Podaci o sakupljanju, pražnjenju, transportu, tretmanu i ponovnoj upotrebi fekalnih otpadnih voda iz septičkih jama se ne prikupljaju. Očekujemo da rezultati ove studije mogu da pomognu u poboljšanju sanitacije u gradskim i seoskim sredinama u celoj zemlji. Cilj studije je da razvije metodologiju i instrument za prikupljanje podataka o bezbednom upravljanju fekalnim otpadnim vodama iz septičkih i sabirnih jama, kao i da unapredi ovu oblast. Adekvatni podaci će omogućiti bolje planiranje tretmana fekalnih materija i bezbedno odlaganje fekalnog mulja.


MONITORING

Radno vreme

Sertifikati