srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


ODELJENJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


ORGANIZACIONA STRUKTURA:

Odeljenjem rukovodi Beata Nemet Gabriel
Kontakt: 024/571-300, lok.21; e-mail: info@zjzs.org.rs

Delatnost Odeljenja obuhvata:

  1. Ispitivanje, proučavanje i praćenje  kvaliteta površinskih voda i mulja na osnovu fizičkih, hemijskih i bioloških parametara i predlaže mere u cilju zaštite kvaliteta istih
  2. Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, prati efikasnost funkcionisanja prečistača otpadnih voda i fizičko-hemijskim analizama učestvuje u izradi katastra potencijalnih zagađivača i projekata objekata za prečišćavanje otpadnih voda
  3. Ispitivanja kvaliteta podzemnih voda sa aspekta agresivnosti na beton, kvaliteta voda za  navodnjavanje
  4. Kvantitativno i kvalitativno ispitivanje zagađujućih materija u vazduhu, daje ocenu stanja, predlaže mere za poboljšanje kvaliteta vazduha i učestvuje u izradi katastra zagađivača
  5. Merenje nivoa komunalne buke, grafički prikaz zona akustičkog komfora i izrada uputstava za korišćenje muzičkih uređaja i tehnološke opreme
  6. Analizu polena iz vazduha i na osnovu rezultata,  ocena stanja aeroalergenog polena, ispitivanja vazduha, voda, zemljišta, merenja buke za izradu Studija o analizi uticaja na životnu sredinu.

Odeljenje obavlja poslove u sklopu:
- Jedinice za merenje buke
- Laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja aerozagađenja
- Laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja površinskih voda
- Laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja otpadnih voda
- Laboratorije za aerobiološka ispitivanja
- Laboratorije za hidrobiološka ispitivanja

Laboratorije...


1