srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


ODELJENJE ZA FIZIČKO-HEMIJSKA ISPITIVANJA


Odeljenjem rukovodi Mr Dijana Barna
Kontakt telefon: 024/ 571-300 lokal 22.

DELATNOST

Delatnost Odeljenja obuhvata:

  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za rekreaciju iz javnih bazena
  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara kvaliteta životnih namirnica
  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti životnih namirnica
  • Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe
  • Ispitivanje energetske i biološke vrednosti obroka društvene ishrane
  • Hemijsko ispitivanje sadržaja metala i pesticida u uzorcima vazduha, zemljišta, površinskih i otpadnih voda
  • Determinacija uzoraka, priprema laboratorijskih uzoraka, senzorna ispitivanja i ocena kvaliteta životnih namirnica prema važećim zakonskim regulativama.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Odeljenje obavlja poslove u okviru sledećih organizacionih jedinica:

1. Odsek za kvalitet hrane

1.1. Jedinica za prijem i fizičku pripremuuzorka,

1.2. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta hrane

1.3. Laboratorija za biološko - fizička ispitivanja hrane

Rad odseka je vezan za determinacija uzoraka, pripremu laboratorijskih uzoraka, distribuciju laboratorijskih uzoraka u laboratorije, kontrola deklaracije, ambalaže i organoleptički pregled uzoraka i ocena kvaliteta životnih namirnica, prema važećim zakonskim regulativama, a na osnovu rezultata hemijskih analiza laboratorija u sklopu odeljenja. Laboratorija vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara kvaliteta životnih namirnica, aditiva i stočne hrane i biološko-fizička ispitivanja hrane, propisanih odgovarajućim Pravilnicima, specifikacijom ili deklaracijom proizvoda. Laboratorija vrši ispitivanje energetske vrednosti obroka društvene ishrane. Tehnike rada koje se primenjuju u laboratoriji spadaju u klasične bromatološke analize, potenciometrijske analize i UV/VIS spektofotometrijske i Elisa metode analize. Metode koje se koriste u laboratoriji su metode propisane Pravilnicima o vršenju analiza životnih namirnica, ISO i SRPS ISO metode kao i DM - dokumentovane metode kuće. Stručni kadar odseka čine diplomirani inženjer prehrambene tehnologije,specijalista sanitarne hemije i hemijski tehničari.

2. Odsek za instrumentalne analize

2.1. Laboratorija za spektrometrijska ispitivanja

2.2. Laboratorija za hromatografska ispitivanja

Laboratorija vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara iz oblasti kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, voda za piće i uzoraka sa odeljenja zaštite životne sredine, koristeći tehnike tankoslojne (TLC), gasne (GC-ECD, GC-MS) hromatografije. Laboratorija vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara iz oblasti kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, vode za piće, predmeta opšte upotrebe kao i ispitivanje uzoraka sa odeljenja zaštite životne sredine, koristeći se tehnikom inegralno spregnuta plazma (ICP). Stručni kadar laboratorije čine diplomirani hemičari, diplomirani inženjeri tehnologije, specijalista sanitarne hemije i hemijski tehničari.

3. Odsek za vode i vazduh

3.1. Laboratorija za ispitivanje vode za piće

3.2. Laboratorija za ispitivanje otpadne vode

3.3. Laboratorija za ispitivanje površinske vode

3.4. Laboratorija za hidrobiologiju i aerobiologiju

3.4. Laboratorija za ispitivanje vazduha i buke

Laboratorija vrši utvrđivanje vrednosti hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće i ostalih voda: površinske vode (Palić, Ludaš i kanali), otpadne vode (industrijske i komunalne), podzemne vode (iz piezometra), sediment i zemljište propisanim odgovarajućim Pravilnikom o kvalitetu voda za piće, Pravilnikom za odpadne vode i Uredbom. Laboratorija takođe vrši svakodnevnu analizu vazduha ( suspendovane materije, polen, izduvni gasovi) i analizu buke u radnoj i životnoj sredini. U laboratoriji se koriste tehnike klasične hemijske analize, potenciometrija i UV/VIS spektrofotometrija. Korištene metode analize su metode propisane odgovarajućim Pravilnicima o vršenju analiza, ISO i JUS ISO metode, kao i DM - dokumentovane metode kuće. Stručni kadar laboratorije čine diplomirani inženjeri tehnologije i hemijski tehničari.

STRUČNI KADAR

Stručni kadar odeljenja sanitarne hemije čine:

Specijalisti sanitarne hemije, specijalista toksikološke hemije i magistri nauka
Diplomirani hemičari, diplomirani inženjeri hemije i diplomirani inženjeri tehnologije različitih usmerenja
Hemijski tehničari


1