srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


ODELJENJE HIGIJENE

Odeljenjem rukovodi dr Zorica Mamužić Kukić, lekar specijalista higijene.
Kontakt: 024/571-074, lok.26; e-mail: higijena@zjzs.org.rs

Odeljenje higijene se sastoji iz tri celine:

Prijemna kancelarija. Kontakt: 024/571-191. Radno vreme: 7-19 h.
Jedinica za terenski rad sa 6 terenskih tehničara.
Jedinica za ocenu zdravstvene ispravnosti sa 3 lekara specijalista higijene.

DELATNOST

Odeljenje se bavi evidentiranjem, prikupljanjem, praćenjem i analizom podataka o faktorima rizika po zdravlje stanovništva sa aspekta kontaminacije vode za piće, voda za rekreaciju, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, vazduha, zemljišta, kao i praćenjem higijensko-sanitarnih prilika u ustanovama od javnog značaja, unapređenjem ishrane stanovništva i drugim zdravstveno-promotivnim aktivnostima.

Najznačajnije delatnosti Odeljenja su :

  1. Priprema, planiranje i realizacija programa uzorkovanja i proces uzorkovanja namirnica, predmeta opšte upotrebe, obroka društvene ishrane, stočne hrane, briseva, vode za piće i voda za rekreaciju, kao i uzoraka za kontrolu sterilizacije
  2. Ocena i davanje stručnog mišljenja o kontroli namirnica i predmeta opšte upotrebe domaće proizvodnje i iz uvoza, o higijenskoj ispravnosti voda za piće, voda za rekreaciju i briseva, kontroli sterilizacije, kao i o kontroli stočne hrane
  3. Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja obroka društvene ishrane ocenjivanje usaglašenosti dobijenih rezultata sa stvarnim potrebama u skladu sa preporukama za pravilnu ishranu određenih kategorija stanovništva
  4. Individualni rad sa pacijentima u sklopu Savetovališta za pravilnu ishranu u delu koji se odnosi na oblast pravilne ishrane u vidu prvih i kontrolnih pregleda i konsultacija sa adekvatnim reporukama – dijetama za pravilnu ishranu
  5. Evidentiranje, prikupljanje i analiza podataka o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa predlogom mera za unapređenje stanja
  6. Higijensko-sanitarni nadzor u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja delatnost od javnog interesa, sa procenom rizika i predlogom mera za poboljšanje
  7. Kontrola sterilizacije u zdravstvenim ustanovama, ambulantama i kozmetičkim salonima i ocena uspešnosti postupka sterilizacije
  8. Promocija zdravih stilova života.

Odeljenje u sklopu Centra održava kontinuiranu saradnju sa nadležnim pokrajinskim i republičkim inspekcijama. O svom radu vodi evidenciju i izveštava referentne kuće, IZJZ RS „Dr Milan Jovanović-Batut“ i IZJZ Vojvodine.

Savetovalište za pravilnu ishranu


1