srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Dr sci. med. Mirjana Pavlović, Kadvan A.: Primena softvera u pracenju rasta, ishranjenosti i prevenciji faktora rizika kardiovaskularnih bolesti (KVB) u decijem uzrastu

Zavod za zastitu zdravlja, Subotica, 1997., ISBN 86-7318-001-5

Naslovna strana knjige - 50 KB KVB se u nasoj sredini nalaze na prvom mestu u strukturi ukupnog mortaliteta (60%), a na drugom (19%) u ukupnom morbiditetu uz relativno veliku ucestalost faktora rizika kod dece i odraslih. S obzirom da postoji visoka korelacija izmedju morbiditeta i mortaliteta od KVB odraslih sa ranim ateroskleroticnim lezijama i nivoom faktora rizika dece, neophodno je preduzimanje preventivnog programa u decjem uzrastu na nivou cele zemlje.
Cilj je da se prikaze primena Softvera u pracenju i ranom otkrivanju faktora rizika KVB u decjem uzrastu, kao sastavni deo strategije i programa za primarnu prevenciju.
Softver aplikacija je napisana na programskom jeziku CLIPPER koja sluzi za rad sa bazom podataka. Kod svakog deteta je osim maticnih, moguca evidencija i pracenje antropometrijskih parametara, koji su automatski vrednovani prema preporukama SZO (Physical Growth 2-18 years NCHS Percentiles). Arterijska tenzija se vrednuje prema Second Task Force on Blood Pressure Control in Children 1987, a lipidni parametri prema Jugoslovenskim referentnim vrednostima. Listanjem podataka je moguce automatsko izdvajanje dece sa otkrivenim pojedinim faktorima rizika, kao i statisticka obrada parametara za posmatranu grupu.
Roditeljski upitnici, osim maticnih podataka koji su povezani sa sifrom deteta, sadrze antropometrijske parametre, vrednosti arterijske tenzije i lipidne parametre koji su vrednovani u odnosu na preporucene normative. Anamnesticki podaci se odnose na obolenja kod oba roditelja i praroditelja sa oceve i majcine strane koja su u vezi sa KVB, zatim podaci o pusenju, fizickoj aktivnosti, konzumiranju alkohola i kafe... itd. Moguce je automatsko izdvajanje dece sa pozitivnom porodicnom anamnezom u cilju selektivnog skrininga faktora rizika, kao i statisticka obrada podataka za sve roditelje.
Model ovog Softvera bi se mogao primeniti u svakodnevnom radu u predskolskim i skolskim dispanzerima, kako u cilju pracenja rasta i razvoja dece, tako i skrininga dece sa nekim faktorima rizika KVB ili pozitivnom porodicnom anamnezom, sto bi omogucilo preduzimanje odgovarajucih individualnih preventivnih i korektivnih mera. Primenom ovakvog programa kod dece u celoj zemlji bi se omogucila ujednacena metodologija rada, obrada podataka i jedinstven pristup za individualnu strategiju primarne prevencije. To bi moglo dati vidne rezultate u redukciji faktora rizika kao i morbiditeta i mortaliteta KVB zajedno sa paralelnim sprovodjenjem populacione strategije primarne prevencije. Primenom programa bi postojala mogucnost znatno brzeg, tacnijeg i efikasnijeg pracenja i evidencije pomenutih parametara, kao i evaluacija dece sa faktorima rizika uz manja materijalna ulaganja, a daleko vece rezultate u prevenciji KVB.
Hardverski zahtevi programskog paketa su IBM PC kompatibilni racunar, preporucuje se 386DX40 sa 4MB RAM memorijom ili jaca masina. 5MB slobodnog prostora na disku i stampac A3 formata. Softverski zahtevi: MS DOS 5 ili novija verzija MS DOS-a.


1