srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Mr Saša Jovanić: Uticaj teških metala na reciklažu plastike

U radu je praćena adsorpcija hidratisanih jona bakra, olova i mangana iz kiselih vodenih rastvora (pH=1) na HDPE-u i LDPE-u, kao i kontaminacija u realnijim uslovima, pored ova dva polimera i PP-a i PET-a, sa raznim jedinjenjima bakra (na razli~itim pH vrednostima, sa različitim kompleksirajućim agensima i na različitim temperaturama) radi određivanja količine vezanih jedinjenja metala na polimernoj površini. Adsorbovane količine opadaju u nizu Cu [0.069 (LDPE) i 0.035 (HDPE) mg/cm2] <Pb [0.033 i 0.023 mg/cm2]<Mn [0.014 i 0.013 mg/cm2] i veće su kod LDPE-a nego kod HDPE-a, što može biti objašnjeno preko kiselo-baznih karakteristika akvakompleksa metala i masenih svojstava polietilena. Uopšteno, veoma povoljno na kontaminaciju utiču pH vrednosti pogodne za taloženje hidroksida metala, kao i medijumi koji mogu da prodiru u polimere. Primenom približnog proračuna se može zaključiti da kontaminacija sa bakrom (pH>5) i olovom (pH>1) negativno utiče na kvalitet namirnica i vode za piće, te da je potrebno tokom postupka reciklaže vršiti dekontaminaciju.


1