OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI PRE I U TOKU PANDEMIJE GRIPA-SEVERNOBAČKI OKRUG

Period pre pandemije

Faza I: novi podtip animalnog virusa gripa nije prisutan u humanoj populaciji, ali cirkulišući animalni podtip poseduje potencijal da izazove infekciju kod ljudi, nema infkecija kod ptica/životinja na našoj teritoriji
Faza II: novi podtip animalnog virusa prisutan u ptičjoj populaciji, realan rizik od infekcije kod ljudi, rizik od rekombinacije i nastanka novog podtipa koji može da se prenosi interhumano

Aktivnosti

Nosioci

Potrebna sredstva

Dokumentacija

Priprema mobilnih epidemioloških ekipa

ZZZZ Subotica –Služba epidemiologije,
Sanitarna inspekcija-Odeljenje u Subotici, DDD Odeljenje

-Oprema i sredstva lične zaštite,
-vozila,
-sredstva i oprema za dezinfekciju,
-oprema za uzorkovanje i slanje materijala

-Uputstvo i procedura rada mobilnih epi. ekipa,
-Epidemiološki upitnikza avijarnu influencu
-kontakti, procedura javljanja i dolaska u ZZZZ
- izveštaj o sprovedenom epi. istraživanju

Uspostavljanje saradnje sa veterinarskim Službama i Vet. inspekcijom u Okrugu (mreža komunikacije, Plan rada)

ZZZZ Subotica – Služba epidemiologije, Veterinarske Službe Okruga

 

Mreža komunikacije, lista kontakata sa mobilnim telefonima, Procedura br. 1 prikupljanja i razmene informacija pre izlaska na teren

Formiranje okružnog Stručnog tima

ZZZZ Subotica–Služba epidemiologije

Štampanje plana

Mreža komunikacije,Nacrt operativnog plana,  zapisnik sa sastanka Okružnog tima

Uspostavljanje saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava

ZZZZ Subotica – za nivo okruga, Direktori Zdravstvenih ustanova i apotekarskih ustanova i  ZZZZ  Subotica – za nivo opština

 

-Okružni operativni plan
- smernice i preporuke za aktivnosti u slučaju pojave avijarne influence

Usvajanje Operativnog plana za Severnobački Okrug

Okružni stručni tim

 

operativni plan za Severnobački okrug

Vakcinacija sezonskom vakcinom protiv  gripa – po prioritetima i epidemiološkim indikacijama

Epidemiološka služba ZZZZ Subotica

Vakcina, igle i špricevi, alkohol,
anti-šok th., vozila, gorivo,
ručne frižider torbe

-Trebovanje vakcina, dokumentacija propisana od RZOO, potvrde o prijemu (iskaznice), računi,
-Spisak mobilnih vet. i epi. ekipa,
vet. inspekcija, zdr. i sanit. inspekcija, komunalno, dež. epizootiolog Vet. Instit.
- Spisak zdr. radnika po prioritetima

Vakcinacija sezonskom vakcinom protiv  gripa – po kliničkim indikacijama

Domovi Zdravlja

Vakcina, igle i špricevi,  frižideri

Propisana dokumentacija koju zahteva RZZO, trebovanja vakcina, potvrde o prijemu (iskaznice), računi

Kontinuirana horizontalna i vertikalna komunikacija i koordinacija

Okružni stručni tim

Model komunikacije, dinamika i ažurnost u prosleđivanju informacija

Rešenja, Naredbe, Uputstva, Obaveštenja, Dopisi (elektronska prepiska)

Definisanje mera i aktivnosti u slučaju pojave avijarne influence, opasnosti od pojave ili pojave ptičjeg gripa kod ljudi

ZZZZ Subotica – epidemiološka služba,
Inspekcijske Službe
Infektivno odeljenje –Opšta bolnica Subotica, Sanitetska vozila za prevoz-Domovi Zdravlja, Lokalna samouprava

-Uslovi za nadzor nad eksponiranim (kućna izolacija, )
-vakcinacija eksponiranih sezonskom vakcinom
-uslovi za prevoz sumnjivih i obolelih-sanitetsko vozilo
- uslovi za hospitalizaciju i lečenje obolelih
- lekovi (terapija oseltamivirom)
- obezbeđenje sredstava za uzimanje i slanje kliničkih uzoraka u referentnu laboratoriju

Vodič za primenu Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa
(Procedura br. 2,3,4,6,7)

Obaveštavanje javnosti

-Načelnik epidemiologije (pripravni epidemiog)
- Direktor Vet. Instituta
- Koordinator Rep. vet. inspekcije

 

Vodič za primenu Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa
(Procedura br. 2,3,4,6,7)

Priprema odeljenja u kojima će se hospitalizovati oboleli od ptičjeg gripa

ZC Subotica
Infektivno odeljenje Opšte bolnice

-Obezbeđenje prostora za striktnu izolaciju obolelih
- zaštitna sredstva i oprema
- dezinficijensi, lekovi
- aspirator, respirator, boca sa kiseonikom

- Procedura rada infektološkog odeljenja u slučaju sumnje ili oboljevanja ljudi od avijarne influenzae
- Preporuke za sprečavanje širenja gripa u zdravstvenim ustanovama (R. kom. za bolničke infekcije)
- druga bolnička dokumentacija

Nadzor nad sezonskim gripom

ZZZZ – Epidemiološka služba, Domovi zdravlja i Zdravstveni Centar

- Obrasci za prijavljivanje
- Podloge za izolaciju koju spremaju ref. laboratorije ("Torlak"i Institut za virusologiju N. Sad)

- Obrazac za nedeljno/dnevno prijavljivanje po dobnim skupinama
- Anketni upitnik kod uzorkovanja materijala za izolaciju

Ažuriranje Okružnog operativnog plana shodno novim preporukama

- Stručni tim Severnobačkog Okruga,
- ZZZZ-Epidemiološka služba

 -Ev. novi vodiči ili upitnici

- Operativni plan

Opis aktivnosti faza I i II

Aktivnost

Opis

Rok

Priprema i formiranje mobilnih epidemioloških ekipa

Na početku sprovođenja mera, formirane su 2 mobilne epidemiološke ekipe za područje Okruga (3 Opštine). Svaku ekipu čine po 1 epidemiolog, 1 sanitarni inspektor i 1 med. tehničar. Ekipa ima definisan način komunikacije sa veterinarskim Službama, razmenjene liste komunikacije, pripravna je 24 h i postupa na osnovu Vodiča -Procedura 1,2 i 3 Radne grupe Min. zdravlja za implementaciju Plana aktivnosti. Ekipa ima na raspolaganju 1 stalno pripravno vozilo za izlazak na teren, stalno pripravnu DDD ekipu za sprovođenje dezinfekcije po proceduri 5, a od zaštitne opreme: obične višeslojne maske, zaštitne naočare, kaljače, kape i odela za jednokratnu upotrebu. Oprema je nedostatna i neka neadekvatna, pokrenuta je procedura nabavke potrebne zaštitne opreme i dezinf. sredstava. Svi članovi mobilnih ekipa vakcinisani su sezonskom vakcinom protiv gripa.

19.10.2005.

Uspostavljanje saradnje sa Veterinarskom Službom u Okrugu

Direktor ZZZZ i Upravnik epidemiološke Službe ZZZZ Subotica  na sastanku u VSI Subotica, sa direktorom Vet. Instituta, glavnim epizootiologom VSI i koordinatorom Vet. inspekcije uspostavljaju sistem koordinacije i saradnje. Sledi upoznavanje sa aktivnostima i naloženim merama za zdravstvene i veterinarske Službe od nacionalnog do lokalnog nivoa, utvrđuje se način i linije komunikacije, razmenjuju spiskovi mobilnih veterinarskih i mobilnih epid. ekipa, vet. inspekcije i epizootiologa, utvrđuje se način funkcionisanja i zadataka komunalnih Službi. Sledi dogovor o imunizaciji veterinarskih ekipa i komunalnih ekipa sezonskom vakcinom protiv gripa. Utvrđuje se način svakodnevne komunikacije, pravi se plan za edukaciju portebnih grupa u populaciji (lovci, farmeri, odgajivači ukrasnih ptica, građanstvo) i komunikacije sa sredstvima javnog informisanja (obaveštavanje javnosti).

20.10.2005.

Formiranje okružnog stručnog tima

Na sastanku kod Načelnika Severnobačkog okruga održanom 24.10.2005.,  formiran je  stručni tim Okruga, koji čine: Direktori zdravstvenih ustanova Severnobačkog Okruga, Upravnik epidemiološke službe ZZZZ Subotica, Načelnici/koordinatori veterinarske, sanitarne i zdravstvene inspekcije, direktor Vet. Instituta Subotica,epizootiolog VSI Subotica, načelnik inf. odeljenja Bolnice, načelnik UP Severnobačkog Okuga, poverenik lok. samouprave (za pitanja ptičjeg gripa), načelnik komunalne službe. Svi članovi tima dobijaju kontakt listu, operativni plan i mrežu komunikacije. Sledi dogovor o načinu komunikacije, načinu ažurnog prosleđivanja pristiglih i potrebnih materijala, dogovor oko materijalne pomoći za zaštitna sredstva za mobilne ekipe  i infektivno odeljenje. Dogovor oko komunikacije i organizacije obezbeđivanja mobilnih veterinarskih ili epidemioloških ekipa od strane nadležnih organa UP (eventualne pratnje u saobraćaju ili potrebne asistencije pri izvršenju zadataka i mera na terenu). Takođe je dogovorena organizacija u slučaju potrebe obezbeđivanja zone zaraženog i ugroženog područja.

24.10.2005.

Nacrt Okružnog operativnog plana

Na sastanku sa direktorima  zdravstvenih i apotekarskih ustanova i inspekcijskim službama, iznosi se nacrt (radna verzija operativnog plana), donose se zadaci i odgovornosti članova stručnog tima, definišu se dalji koraci u sprovođenju plana. Svaka zdr. ustanova dobija zadatak da donese svoj akcioni plan i izrazi potrebe prema prilogu 2,3,4, i 5 Plana aktivnosti Vlade Rep. Srbije (rok 30.10.2005.).Vodi se zapisnik na sastanku. Određuje se način prevoza sumnjivih i obolelih do infekt. odeljenja (sanit. vozila, vozači i pratnja) koji će biti na raspolaganju.

25.10.2005.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa - po epidemiološkim indikacijama

ZZZZ Subotica preuzima sezonsku vakcinu protiv gripa sa Instituta "Torlak" 25.10.2005. i odmah sledećeg dana prema dostavljenim  spiskovima veterinarskih , komunalnih, inspekcijskih Službi i Inf. odeljenja započinje vakcinacija ovih kategorija po prioritetu. Vakcinacija je predviđena za : vet. mobilne ekipe, sanitarne,zdravstvene inspektore, veterinarske inspektore, zaposlene u VSI na istraživanju, uzorkovanju, pripremi uzoraka, lab. i kliničkom ispitivanju, epidemiološke mobilne ekipe, zaposlene u komunalnim službama na poslovima zoohigijene, zaposlene na infektivnom odeljenju, zaposlene u epidemiološkoj Službi , zaposlene na drugim odeljenjima zdr. ustanova koji će biti u timu za prijem i lečenje obolelih od ptičijeg gripa. Ostavlja se 3% od dobijene količine za slučaj vakcinacije eksponiranih-epid. rizik.

ODMAH

Vakcinacija protiv sezonskog gripa-po kliničkim indikacijama

ZZZZ Subotica-epidemiološka Služba vrši distribuciju vakcine u hladnom lancu prema planu distribucije Instituta"Batut" i propisanoj proceduri do Domova zdravlja u 3 Opštine Severnobačkog Okruga. Domovi zdravlja u svojim ambulantama obavljaju vakcinaciju prema rizičnim kategorijama. Po završenoj vakcinaciji, izveštaji o izvršenoj imunizaciji po kategorijama, Domovi zdravlja dostavljaju epidemiološkoj Službi ZZZZ Subotica. Izveštaj se objedinjuje za nivo Okruga.

 novembar 2005.

Horizontalna i vertikalna komunikacija i koordinacija

Svi članovi stručnog tima se međusobno obaveštavaju o značajnim događajima i informacijama. Sva važnija dokumentacija dostavlja se u sedište Okruga (Načelnik), odakle se prosleđuje svim članovima tima. Prisustvo sastancima je obavezno. Informisanje od nacionalnog do lokalnog nivoa, pripremanje i dostavljanje neophodnih izveštaja u skladu sa situacijom na terenu i zahtevima nadležnih Institucija i Ministarstva. Komunikacija putem el. pošte.

kontinuirano

Obaveštavanje javnosti

Informacije za javnost daju određeni članovi stručnog tima: Načelnik Okruga, koordinator veterinarske inspekcije, direktor VSI i Upravnik epidemiološke Službe ZZZZ. Saopštenja i izjave se formulišu na način kojim se javnosti upućuju jasne i nedvosmislene poruke, umiruje strah i panika, daju se smernice za postupanje u različitim situacijama u skladu sa razvojem događaja. Izbegavaju se informacije koje na bilo koji način nepotrebno mogu dovesti do uznemiravanja javnosti. Ovim planom se obavezuju direktori vetrinarskih i zdravstvenih Službi da radnike u svojim ustanovama obaveste da druga lica osim navedenih,  nisu nadležna za davanje saopštenja za javnost u vezi sa ptičjim gripom.

odmah i trajno

Plan i sprovođenje edukacije zdravstvenih radnika i drugih kategorija vezano za ptičji grip

Predavanje o ptičjem gripu održano je od strane Epidemiološke Službe ZZZZ Subotica za zdravstvene radnike 20.10.2005. u Zavodu za zaštitu zdravlja i 31.10.2005. u Zdravstvenom centru. U saradnji sa VSI Subotica, epizootiologom i ornitolozima, održano je zajedničko predavanje 27.10.2005. na istu temu u sali Nove Opštine, namenjeno vlasnicima farmi, odgajivačima ukrasnih i drugih ptica, lovcima i širem građanstvu. Planira se edukacija za štićenike i zaposlene u kolektivnim smeštajima.

novembar 2005.

Definisanje mera i aktivnosti kod pojave avijarne influence, opasnosti od pojave ili pojave ptičijeg gripa kod ljudi  

Na poziv koordinatora veterinarske inspekcije, direktora ili epizootiologa VSI, pripravni epidemiolog Zavoda za zaštitu zdravlja odmah okuplja mobilnu epidemiološku ekipu i DDD ekipu u Zavodu, gde se vrši poslednja provera kompletnosti  zaštitne i druge opreme, DDD sredstava i opreme, set za vakcinaciju i vakcine protiv sezonskog gripa i toplomere  i odmah izlazi na teren. Odmah po ulasku u ZZZZ, pripravni epidemiolog o ovom obaveštava (telefonom odmah,  a zatim faksom ili E-mailom):
- Pripravnog epidemiologa IZZZ N.Sad,
- Centar za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti u Institutu "Batut"
- Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za sanitarni nadzor i javno zdravlje
U slučaju da informacija procuri u javnost pre odlaska mobilne epid. ekipe, obaveštava se nadležni organ UP ukoliko je potrebno obezbeđenje policijske pratnje mobilne ekipe. Nakon orijentacije o epizootiološkoj i epidemiološkoj situaciji, započinje epidemiološko istraživanje. Vrši se istraživanje svih eksponiranih. U slučaju da neko od eksponiranih ispoljava simptome slične gripu (prema definiciji slučaja), postavlja se indikacija i obezbeđuje prevoz sanitetskim vozilom do infektološkog odeljenja nadležnog zdravstvenog centra. Obezbeđuje se striktna izolacija. U saradnji sa sanitarnom i veterinarskom inspekcijom na terenu, uspostavljaju se zone zaraženog i ugroženog područja. Uspostavljaju se mere sprečavanja širenja i suzbijanja zaraze kod životinja i ljudi. Rešenjem sanitarnog inspektora uspostavlja se nadzor (preporuka ograničenog kretanja) za sve izložene osobe. DDD ekipa vrši dezinfekciju prema Proceduri 5 (Vodič).
Vrši se vakcinacija protiv sezonskog gripa svih eksponiranih lica (nevakcinisanih).
Započinje se dnevni aktivni nadzor nad eksponiranim. Obezbeđuje se sanitetski prevoz za sumnjive i obolele prema proceduri br. 6. (ekipa Službe hitne medicinske pomoći transportuje pacijenta do infektološkog odeljenja i nosi zaštitnu opremu). Ako nadležni lekar utvrdi da postoji opasnost od ARDS-a, vozilo raspolaže odgovarajućom opremom za reanimaciju. O transportu pacijenta, odmah se obaveštava pripravni infektolog. Smeštaj i lečenje uz mere strikne respiratorne izolacije sprovodi se prema proceduri 6. U cilju postavljanja dijagnoze, vrši se uzorkovanje humanog materijala i transport u referentnu laboratoriju, prema Vodiču (Procedura 7). Pripravni epidemiolog sa mobilnom ekipom piše izveštaj po epidemiološkom ispitivanju na terenu koji dostavlja faxom-Email-om:
-Ministarstvo zdravlja, Sektor za sanitarni nadzor i javno zdravlje
- Sekretaijatu za zdravstvo i socijalnu politiku AP Vojvodine (Sektor za sanitarni nadzor)
- Institutu za zaštitu zdravlja Srbije (Centar za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti)
- Institutu za zaštitu zdravlja Novi Sad, Sektor za epidemiologiju,
-Radnoj grupi za operacionalizaciju Plana radi procene upotrebe i realizovanja postekspozicione zaštite.
Ukoliko rezultati ispitivanja Ref. laboratorije isključe ptičji grip, započete aktivnosti (nadzor, izolacija) se obustavljaju.

u slučaju potrebe

Priprema odeljenja u kojima će se hospitalizovati oboleli od ptičjeg gripa

Hospitalizacija u slučaju pojave lica za koje se posumnja ili su oboleli od ptičijeg gripa na infektivnom odeljenju, vršiće se prema proceduri 6 Vodiča. Preventivno je obavljen vanredni sanitarni nadzor nad odeljenjem za infektivne bolesti u cilju sagledavanja postojećih kapaciteta prema preporuci Radne grupe i definisanja nedostataka. Nadzor vrši četvoročlana ekipa  u sastavu: epidemiolog, infektolog, sanitarni i zdravstveni inspektor. U slučaju prijema obolelog ili sumnjivog, aktiviraju se sve neophodne mere zaštite zaposlenih, zabranjuje se ulazak na odeljenje svim licima osim zaposlenih u izolacionoj jedinici. Primenjuju se sve mere iz Preporuka za prevenciju širenja gripa u zdravstvenim ustanovama (Republička komisija za bolničke infekcije). Direktori zdr. ustanova i zdr. inspektor izdaje rešenja i naredbe kojima se uspostavlja novi privremeni režim rada i kućni red u bolnici.Nakon sprovedene trijaže, pacijent se bezbedno (sanitetskim vozilom uz pratnju bez zadržavanja) prebacuje na najbliže referentno infektološko odeljenje.

u slučaju potrebe

Revizija okružnog operativnog plana

U skladu sa razvojem događaja, stručni tim na svom sastanku predlaže i usvaja izmene ovog Plana u skladu sa preporukama nadležnih institucija.

odmah i trajno

Nadzor nad sezonskim gripom

Nadzor  nad sezonskim gripom vrši epidemiološka Služba ZZZZ u saradnji sa Domovima Zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, po tipu "ALERT" sistema nadzora prema preporukama IZZZ "Batut". U slučaju pojave prvog slučaja ptičjeg gripa, uspostavlja se nulti nadzor nad gripom i oboljenjima sličnim gripu.

od 03.10.2005. do daljnjeg