srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


ARHIVA
Epidemiološka situacija u vezi sa Meningitisom u Subotici

dr Gordana Krtinić

Epidemiološka Služba Zavoda za zaštitu zdravlja  je 17.10.2005. godine  obaveštena o pojavi meningitisa kod dece predškolskog uzrasta. Odmah su sprovedena ispitivanja, kako u dečijim kolektivima, tako i u zdravstvenim ustanovama, gde je zabeleženo sledeće:

         Na Dečijem odeljenju Opšte bolnice u Subotici hospitalizovano je dvoje dece koja boluju od meningitisa. Dijagnoza virusnog meningitisa kod deteta od pet godina, koje pripada predškolskom kolektivu, postavljena je 14. oktobra. Preduzete su sve terapijske mere i dete se nalazi u dobrom opštem stanju.

         Kod deteta od devet meseci, koje ne pripada kolektivu, dijagnoza bakterijskog meningitisa je postavljena 16. oktobra. Preduzete su sve potrebne mere lečenja.

         Za ovo doba godine je uobičajeno da se zabeleže pojedinačni slučajevi virusnog meningitisa. Pojava virusnog meningitisa nije ni u kakvoj vezi sa pojavom bakterijskog meningitisa.

         Epidemiološka Služba sprovela je sve potrebne mere na terenu, a predškolski i školski kolektivi dobili su i  preporuke u pismenoj formi za sprečavanje širenja oboljenja iz domena prljavih ruku (u koje spada i virusni meningitis). Data su i uputstva za sprovođenje mera dezinfekcije u toku, u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja.

         Naglašavamo da nema razloga za zabrinutost, te da će obdaništa i škole raditi normalno uz pooštrene mere lične i kolektivne higijene.

PREPORUKE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA BOLESTI "PRLJAVIH RUKU"

PREVENCIJA I KONTROLA BOLESTI PRLJAVIH RUKU

A. ŠTA SU I KOJE SU  BOLESTI PRLJAVIH RUKU?

         U "bolesti prljavih ruku" ubraja se mnoštvo zaraznih oboljenja različite etiologije. Uzročnici "bolesti prljavih ruku" su virusi (Hepatitis A, poliomijelitis, virusni prolivi), bakterije (trbušni tifus, dizenterija), paraziti (amebna dizenterija, enterobijaza). 

B. NAČIN PRENOŠENJA  BOLESTI PRLJAVIH RUKU

         Rezervoari crevnih zaraznih bolesti, bilo da su bolesnici ili kliconoše, prilikom defekacije (hepatitis A, trbušni tifus, dizenterija) ili uriniranja, zaprljaju ruke i ako ih ne operu na higijenski ispravan način, neposrednim dodirom mogu preneti infekciju na osetljivu osobu.

         Prljave, klicama zagađene ruke imaju ključni značaj u prenošenju uzročnika crevnih, respiratornih i kožnih zaraznih bolesti.

         Posrednim dodirom (indirektnim kontaktom) koji se ostvaruje putem zagađenih (kontaminiranih) predmeta i stvari koje je prethodno koristila bolesna osoba ili kliconoša (to mogu biti maramice, peškiri, odeća, igračke, pribor za jelo, kvake na vratima, baterije
za vodu u toaletima, knjige i sl.) takođe se mogu preneti zarazne bolesti. Zato:
         Ruke treba prati ne samo pre jela, već i posle korišćenja nužnika i u sličnim situacijama. Ako pranje ruku nije odmah izvodljivo (usled nepostojanja uslova) ne treba dodirivati usta, nos ili oči, kao i predmete preko kojih bi se naknadno zagadili prsti sve dok se ne operu ruke. 
         Pranje ruku tekućom vodom i sapunom je izuzetno važna preventivna mera. Ruke (šake) služe kao direktan i kao indirektan put prenošenja zaraznih bolesti, a njihovim pranjem smanjuje se opasnost da se čovek zarazi i da zarazu prenese na druge.
         Posuda sa vodom u kojoj je sapun može da sadrži mikroorganizme - uzročnike zaraznih bolesti, pa je stoga neophodno na takvim mestima koristiti tečni sapun u zatvorenom sistemu.
Za brisanje ruku ne sme se upotrebljavati zajednički peškir, već koristiti papirne ubruse ili maramice, fen i sl. ili sačekati da se ruke osuše.
         Epidemiološki gledano, suvi predmeti su bezbedniji od vlažnih, metalni od plastičnih ili papirnih (na metalnoj površini zarazne klice kraće opstaju), a oni izloženi suncu su bezbedniji od onih koji su držani u tami.
         Neophodno je higijenski ispravno postupati sa životnim namirnicama na njihovom putu od proizvodnje, transporta, uskladištenja, do rukovanja i serviranja.
         Jako zagađene predmete potrebno je dezinfikovati (dezinfekciono sredstvo koristiti prema uputstvima proizvođača) ili uništiti.

C. HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE MERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU

         Deca se kao populaciona skupina mogu smatrati vulnerabilnom kategorijom kada je u pitanju širenje infekcija fekalno-oralnim putem zbog svojih psiho-fizioloških karakteristika. Tu se, pre svega, misli na oralni put spoznavanja okoline posebno u uzrastu od  1 do 5 god, a takođe i na češće konzumiranje manjih obroka što predstavlja dodatni faktor rizika kad je u pitanju unos namirnica zaraženih infektivnim agensima. Kada su deca predškolskog uzrasta u pitanju higijenske mere za sprečavanje širenja “bolesti prljavih ruku” sprovode se pasivno, od strane roditelja i vaspitača uz postepen zdravstvenovaspitni rad, dok bi kod školske populacije trebalo vršiti direktniju edukaciju sa predočavanjem realnih rizika i ozbiljnosti posledica konkretne zarazne bolesti.

HIGIJENSKE MERE:

  • Poučavanje, kako dece, tako i odraslih u vezi sa osnovnim elementima higijenskog ponašanja pri korišćenju sanitarnih instalacija i lične higijene.
  • U predškolskim i školskim ustanovama omogućiti postojanje: tople vode u sanitarnim prostorijama, tečnog sapuna ili sredstva za dezinfekciju ruku i higijenskih klozeta odvojeno za dečake i devojčice, čime bi se ohrabrili da ih češće koriste. Pri tome bi trebalo motriti da oni sami aktivno sudeluju u održavanju higijene tih prostora, već samim tim što se pravilno pridržavaju propisanih mera lične higijene.
  • Budno motriti da deca uvek koriste čiste sanitarne instalacije, kao i da njihovi ekskreti budu eliminisani na higijenski način.
  • Naročito u situaciji kada postoji povećani rizik od nastanka nekog specifičnog zaraznog oboljenja trebalo bi se postarati da postoji nadzor nad merama lične higijene koje deca sprovode u tim ustanovama. Takođe, bilo bi uputno da se oprane ruke brišu papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu, a ne platnenim peškirima.
  • Redovna kontrola načina distribucije namirnica (lanca distribucije), tačnije, samog vozila za dostavu hrane, posuđa, mesta u kuhinji gde se ta hrana skladišti, kao i sprovođenja mera lične higijene osoba koje tu hranu služe deci.
  • Obezbediti i pojačati kontrolu mogućnosti da deca kupuju i konzumiraju hranu van školskog objekta.
  • Obezbediti pojačanu kontrolu objekata u školskom dvorištu i u neposrednoj blizini škole gde deca kupuju gotovu hranu.
  • Kontinuirana kontrola radnih površina na kojima se hrana priprema.
  • Redovne i pojačane mere održavanja higijene prostorija, nameštaja, dvorišta.
  • Kontrola dispozicije organskog otpada preostalog nakon dečjih obroka.

D. ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Opšti ciljevi su:
         Sticanje znanja, formiranje stavova i ponašanja predškolske dece i učenika, roditelja i vaspitača u skladu sa zdravim načinom života.
Specifični ciljevi su:
         Osposobljavanje dece svih uzrasta da vrše pravilne izbore onih oblika ponašanja koji se odnose na zdravlje, u predškolskim ustanovama, školama i zajednici.
         Da deca steknu osnovne informacije o zdravlju.
         Da deca formiraju navike i razviju veštine neophodne za postizanje zdravog ponašanja.
         Da deca primene stečenog znanja i veštine u svakodnevnom životu.
         Motivisanje  dece i onih koji brinu o deci (vaspitača, prosvetnih radnika, roditelja)  za zdrav način života.
         Podsticanje prosvetnih radnika, predškolske dece, učenika, roditelja i zajednice na aktivan odnos prema unapređenju zdravlja i životne sredine kroz različite aktivnosti.

U borbi protiv "Bolesti prljavih ruku" zdravstvenovaspitni sadržaji moraju da imaju kvantitet i kvalitet informacija i znanja koje deca i oni koji se bave decom treba da usvoje.

Neophodno je, dakle, obezbediti informacije i osnovne pojmove koji su vezani za sledeće sadržaje:
         Zdravlje kao pojam, briga za zdravlje, čuvanje, ko se brine o našem zdravlju i kako to sami radimo.
         Lična i opšta higijena (ruke, telo, kosa), higijena odeće i obuće, čuvanje odeće i obuće.
         Ishrana i njen značaj za pravilan rast i razvoj, obroci, potrebe, ponašanje za vreme obroka i između obroka, a vezano sa hranom.
         Bolesti koje se mogu  preneti, ali i sprečiti.
         Lepo ponašanje, druženje, tolerancija, uzajamno pomaganje, poštovanje (uzajamno i starijih), izbegavati sebičnost.
         Lepa, udobna, bezbedna i čista životna sredina, zelene površine i zdravlje, uklanjanje otpadaka.

Zdravstveno vaspitanje sprovodi se organizovanim i sistematskim radom sa:
         predškolskom i školskom decom,
         roditeljima (majkama, očevima) i
         zaposlenim u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim  školama.

         Na svim nivoima edukacije, a naročito u neposrednom radu sa decom svih uzrasta sprovoditi zdravstveno vaspitanje kroz rad u grupi, sa aktivnim uključivanjem dece, vaspitača i roditelja kroz sledeće metode i oblike rada:
         Pranje ruku posle igre, pre i posle jela, nakon korišćenja sanitarnog čvora: kada i koliko često u toku dana, upotreba i značaj tople vode, dužina pranja, upotreba tečnog sapuna ili sredstva za dezinfekciju ruku (kroz pozitivan i negativan primer).

Takođe, bilo bi uputno da se oprane ruke brišu papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu, a ne platnenim peškirima.

         Igra sa igračkama: upotreba igračaka koje je lakše čistiti, prati ili dezinfikovati, prema uputstvu proizvođača za upotrebu. Ne ograničavati upotrebu pojedinih vrsta igračaka, nego potencirati redovno i pravilno pranje ruku posle igre i pre obroka.
Razgovor i primer da se igračke i prsti ne stavljaju u usta.
         Organizovati u predškolskim ustanovama, igru, pozorišnu predstavu, kreativne radionice, crtanje, modelovanje i izložbe na temu "Bolesti prljavih ruku".
         U osnovnim i srednjim školama kroz pojedine predmete obraditi sadržaje na temu "Bolesti prljavih ruku".
         Formirati "savet učenika" koji će u svakoj smeni, više puta u toku dana davati "ocenu" stanja higijene sanitarnih prostorija (topla voda za pranje ruku, ispravni vodokotlići, stanje higijene).
         Na časovima srpskog jezika vršiti analizu literature (pesme, prozni sastavi) na temu zdravlja, čistoće, higijene i pisanje sastava na temu "Bolesti prljavih ruku".
         Na časovima matematike raditi zadatke u cilju analize troškova i koštanja bolesti, lečenja, odsustva iz škole učenika i nastavnika.
         Razgovor i predavanja, radionice, likovni radovi na temu "Bolesti prljavih ruku", značaj pranja ruku posle igre, pre i posle jela i užine u školi, nakon korišćenja sanitarnog čvora,  kada i koliko često u toku dana, upotreba i značaj tople vode, dužina pranja, upotreba sapuna ili sredstva za dezinfekciju ruku (kroz pozitivan i negativan primer).

Treba ohrabrivati decu, vaspitače i roditelje da zahtevaju  stvaranje optimalnih higijensko-epidemioloških uslova u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama  u cilju stvaranja zdravog okruženja za život, igru i rad.

20.08.2400 Међународни дан младих, 12. август 2017. године
07.08.2017 Светска недеља дојења 1.–7. август 2017. године „Подржимо дојење”
03.08.2017 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ БАЗЕНСKИХ ВОДА
02.08.2017 Међународни дан борбе против хепатитиса – 28. јул
23.06.2017 Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге - 26. јун
09.06.2017 НАЦИОНАЛНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МОЖДАНОГ УДАРА
05.06.2017 31. МАЈ СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНА
29.05.2017 XXVII Недеља здравља уста и зуба 2017.
12.05.2017 4. Глобална недеља безбедности на путевима Уједињених нација
09.05.2017 МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОМОЦИЈЕ ФИЗИЧKЕ АKТИВНОСТИ
21.04.2017 Недеља имунизације у Европском региону СЗО
06.04.2017 СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
27.03.2017 OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
24.03.2017 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE - 24. MART
20.03.2017 SVETSKI DAN VODA
16.03.2017 НАЈАВА НАЦИОНАЛНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ
13.03.2017 Konferencijom za novinare 09. marta obeležen Svetski dan bubrega
02.03.2017 MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA
14.02.2017 Svetski dan dece obolele od raka ~ 15. februar
08.02.2017 SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA, 4. FEBRUAR
24.01.2017 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
23.01.2017 Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
18.01.2017 „SELU U POHODE“ 2017.
28.12.2016 NOVOJ GODINI U SUSRET
13.12.2016 Akcija „Selu u pohode – prveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“ 2016.
14.11.2016 NOVEMBAR - POSVEĆEN BORBI PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI ZLOUPOTREBA I UPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
14.11.2016 Svetski dan borbe protiv dijabetesa – Usmeri oči ka dijabetesu
09.11.2016 Svetski dan kvaliteta, 10. novembar 2016. - "Delite poruke o kvalitetu ovog novembra"
04.11.2016 Evropski dan pravilne ishrane i kuvanja sa decom, 08. novembar 2016.
27.10.2016 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
27.10.2016 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
26.10.2016 OKTOBAR OBOJEN U ROZE – MESEC POSVEĆEN PREVENCIJI RAKA DOJKE
19.10.2016 SVETSKI DAN ČISTIH RUKU - 15. oktobar 2016.
11.10.2016 Svetski dan hrane, 16. oktobar 2016.
10.10.2016 SVETSKI DAN GOJAZNOSTI, 11. oktobar 2016.
09.10.2016 MESEC OKTOBAR - POSVEĆEN STARIJIM OSOBAMA
27.09.2016 Svetski dan srca – 29. septembar 2016. godine
13.09.2016 NEDELJA BORBE PROTIV TUBERKULOZE I PLUĆNIH BOLESTI
08.09.2016 10. SEPTEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBISTVA
15.08.2016 MEĐUNARODNI DAN MLADIH
29.07.2016 Međunarodni dan borbe protiv hepatitisa – 28. jul
31.05.2016 31. MAJ SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
17.05.2016 XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016.
10.05.2016 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI 2016.g
11.04.2016 SVETSKI DAN ZDRAVLJA - 7. APRIL
05.04.2016 130 GODINA SOLIDARNOSTI I HUMANOSTI U SUBOTICI
24.03.2016 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE - 24. MART
20.08.4800 SVETSKI DAN VODA 2016
17.03.2016 NAJAVA NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE
14.03.2016 Prvi zavod za javno zdravlje akreditovan prema standardu ISO 15189
11.03.2016 Svetski dan bubrega – 2016. godine
20.08.8000 MART – MESEC BORBE PROTIV MALIGNIH BOLESTI
04.03.2016 Međunarodni Dan retkih bolesti - 29. februar 2016.
17.02.2016 Svetski dan dece obolele od raka - 15. februar – Ljubav leči
05.02.2016 Svetski dan borbe protiv raka - 4. februar
29.01.2016 Obaveštenje o Projektu “Budi DRUGačiji!” 2016
29.01.2016 Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (24.-30. januar 2016. godine)
28.01.2016 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
27.01.2016 „SELU U POHODE“ 2016.
04.12.2015 Tribina u Medicinskoj školi
01.12.2015 Obaveštenje o Projektu “Budi DRUGačiji!”
16.11.2015 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
16.11.2015 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
10.11.2015 Svetski dan kvaliteta, 12. novembar 2015. -
06.11.2015 Evropski dan pravilne ishrane i kuvanja sa decom, 08. novembar 2015.
20.10.2015 OKTOBAR OBOJEN U ROZE – MESEC POSVEĆEN PREVENCIJI RAKA DOJKE
14.10.2015 Svetski dan hrane, 16. oktobar 2015.
20.08.800 Svetski dan borbe protiv artritisa - 12. oktobar
20.08.8000 Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar
09.10.2015 11. OKTOBAR SVETSKI DAN GOJAZNOSTI
06.10.2015 OBELEŽEN SVETSKI DAN STARIH
25.09.2015 Svetski dan srca
10.09.2015 10. SEPTEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBISTAVA
12.08.2015 MEĐUNARODNI DAN MLADIH 2015.
25.06.2015 MEĐUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGA
11.06.2015 ODREĐIVANJE OSTATAKA PESTICIDA U HRANI BILJNOG POREKLA
02.06.2015 Rak debelog creva: rizici, prevencija, kolonoskopija
02.06.2015 31. MAJ SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
11.05.2015 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI
23.04.2015 PROMOCIJA NACIONALNOG SKRININGA RAKA DEBELOG CREVA
07.04.2015 SVETSKI DAN ZDRAVLJA - 7.A
07.04.2015 SVETSKI DAN ZDRAVLJA - 7. APRIL
30.03.2015 Obaveštenje o Projektu “Hoću da znam jer ja biram!”
20.03.2015 22. MART - SVETSKI DAN VODE
19.03.2015 NAJAVA NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE
20.08.400 OBELEŽEN SVETSKI DAN BUBREGA
13.02.2015 Svetski dan borbe protiv raka
07.02.2015 „SELU U POHODE“ 2015.
31.01.2015 IX evropska nedelja prevencija raka grlića materice - 25. - 31. januar 2015. godine
27.01.2015 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
12.12.2014 Test
25.11.2014 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
25.11.2014 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
13.11.2014 Svetski dan kvaliteta, 13. novembar 2014. - "Izgradimo kvalitetan svet zajedno"
29.09.2014 SVETSKI DAN SRCA
09.09.2014 10. SEPTEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBISTAVA
30.07.2014 MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HEPATITISA – 28. JUL
30.07.2014 test
20.08.4400 MEĐUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGA
18.06.2014 „SELU U POHODE“ 2014.
03.06.2014 SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
18.05.2014 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE UPOTREBE DROGE
16.05.2014 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE TUBERKULOZE
15.05.2014 XXIV Nedelja zdravlja usta i zuba 2014.
09.05.2014 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI
14.04.2014 SVETSKI DAN ZDRAVLJA ~ 2014.
03.04.2014 ECTOH 2014.
19.03.2014 SVETSKI DAN VODA -22.mart 2014.
19.03.2014 NAJAVA NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE
17.03.2014 Svetski dan bubrega - 13. mart 2014. godine
06.09.2013 REALIZACIJA NACIONALNOG SKRININGA RAKA DOJKE U SUBOTICI
14.08.2013 KONTROLA KVALITETA VODE U BAZENIMA
06.08.2013 NEDELJA PODRŠKE DOJENJU
22.07.2013 OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGE
31.05.2013 SVETSKI DAN ŽIVOTNE SREDINE - 5 JUN
27.05.2013 PREVENCIJA UPOTREBE DROGA U SRBIJI
24.05.2013 „SELU U POHODE“ 2013.
15.05.2013 NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA
08.05.2013 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI
26.04.2013 SARADNJA U OKVIRU PROMOCIJE ZDRAVLJA
22.04.2013 DAN PLANETE ZEMLJE 2013
05.04.2013 SVETSKI DAN ZDRAVLJA 2013. “ARTERIJSKA HIPERTENZIJA – OD PREVENCIJE DO REHABILITACIJE“
04.04.2013 Dan Kvaliteta u Regionalnoj privrednoj komori Subotica
02.04.2013 Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
26.03.2013 37. KVIZ TAKMIČENJE U CRVENOM KRSTU
19.03.2013 NAJAVA NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV RAKA DOJKE
19.03.2013 O SVETSKOM DANU VODA 2013.
15.03.2013 14. mart - Svetski dan bubrega
22.02.2013 UNOS SOLI I UTICАJ NА ZDRАVLJE ŠTIĆENIKА GERONTOLOŠKOG CENTRА SUBOTICА
14.02.2013 SVETSKI DAN DECE OBOLELE OD RAKA - 15. FEBRUAR
11.02.2013 DRUŠTVENA ODGOVORNOST U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI
24.01.2013 SEDMA EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE
23.01.2013 INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA U SEVERNOBAČKOM OKRUGU
20.12.2012 „SELU U POHODE“ 2012.
19.12.2012 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
19.12.2012 SPROVEDENO ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U SEVERNOBAČKOM OKRUGU
30.11.2012 1.DECEMBAR 2012. – SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE
28.11.2012 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
28.11.2012 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
13.11.2012 JUBILEJ
20.08.1200 OKTOBAR MESEC SOLIDARNOSTI SA STARIMA
10.10.2012 SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA
10.10.2012 SVETSKI DAN HRANE, 16. OKTOBAR 2011.
20.08.4000 NEDELJA BORBE PROTIV TUBERKULOZE I PLUĆNIH BOLESTI
07.09.2012 10. SEPTEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBISTAVA
20.08.9600 TROPSKI DANI
31.07.2012 REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA - OBAVEŠTENJE
20.08.9200 MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HEPATITISA
09.07.2012 DAN BORBE PROTIV MOŽDANOG UDARA
27.06.2012 MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGE
05.06.2012 SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE -5.JUN
26.05.2012 XXII NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA U SRBIJI OD 21. – 27. MAJA 2012.
20.08.8400 31. MAJ SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
18.05.2012 MESEC BORBE PROTIV CELIJAKIJE
03.05.2012 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI
20.08.4000 „GRADSKO TAKMIČENJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI”
23.04.2012 DAN PLANETE ZEMLJE 22.APRIL
12.04.2012 OBELEŽEN SVETSKI DAN ZDRAVLJA
20.08.6800 MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA
20.08.4000 „MOST OD TESTA” Takmičenje u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija
29.03.2012 OBELEŽEN SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE
28.03.2012 36. KVIZ TAKMIČENJE U CRVENOM KRSTU
26.03.2012 Informacija o epidemiološkoj situaciji mumpsa (zaušaka) na teritoriji Severnobačkog okruga
20.03.2012 Svetski dan voda 2012: VОDА I HRАNА - DОSTUPNОST I BЕZBЕDNОST
15.03.2012 SVETSKI DAN BUBREGA
30.01.2012 ŠESTA EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE
24.01.2012 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
30.12.2011 TRIHINELOZA
26.12.2011 SPROVEDENO ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
26.12.2011 SPROVEDENO ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
01.12.2011 OBELEŽEN SVETSKI DAN PROTIV SIDE
20.08.4800 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
20.08.4800 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
20.08.4800 PREDAVANJA U SUBOTIČKIM SREDNJIM ŠKOLAMA
20.08.8000 NOVEMBAR-posvećen prevenciji bolesti zavisnosti
14.11.2011 „SELU U POHODE“ 2011.
20.08.3200 SVETSKI DAN HRANE 16. OKTOBAR 2011.
10.10.2011 SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA
06.10.2011 OBELEŽEN SVETSKI DAN STARIH
27.09.2011 SVETSKI DAN SRCA
15.09.2011 MEĐUNARODNA MANIFESTACIJA "DAN BEZ AUTOMOBILA"
20.08.2800 10. SEPTEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBISTAVA
27.07.2011 MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HEPATITISA – 28. jul
26.06.2011 MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGE I KRIJUMČARENJA DROGE
31.05.2011 31. MAJ SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
29.05.2011 SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
20.08.400 15. maj - MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE
11.05.2011 21. NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA U SRBIJI
20.08.6400 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI
20.08.6400 DEKADA AKCIJE ZA BEZBEDNOST NA PUTEVIMA 2011-2020
19.04.2011 MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OD BUKE
20.08.8800 PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA
28.03.2011 ECTOH 2011.
24.03.2011 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE - 24. MART
21.03.2011 SVETSKI DAN VODA – 22.03.2011.
10.02.2011 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
28.01.2011 EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE
08.09.2010 10. SEPTEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE SAMOUBISTAVA
19.05.2010 31. MAJ – SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
06.05.2010 MEĐUNARODNI DAN PROMOCIJE FIZIČKE AKTIVNOSTI
27.04.2010 NEDELJA POSVEĆENA OPŠTOJ BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA
01.04.2010 SVETSKI DAN ZDRAVLjA – 7. APRIL 2010.
19.03.2010 SVETSKI DAN VODE - 22.03.2010.
01.03.2010 MART, MESEC BORBE PROTIV RAKA
27.01.2010 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
31.12.2009 INFLUENZA A (H1N1) NA TERITORIJI SEVERNOBAČKOG OKRUGA 52 NEDELJA
07.12.2009 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
12.10.2009 SVETSKI DAN HRANE 16.oktobar
10.10.2009 SVETSKI DAN ČISTIH RUKU - 15. OKTOBAR
20.08.4000 PREVENCIJA BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA
25.06.2009 MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGE
20.08.8400 9. JUN - DAN BORBE PROTIV MOŽDANOG UDARA
31.05.2009 31. MAJ – SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
08.05.2009 XIX NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA
20.04.2009 NEDELJA POSVEĆENA OPŠTOJ BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA
06.04.2009 7. APRIL - SVETSKI DAN ZDRAVLJA
24.03.2009 TUBERKULOZA – JUČE, DANAS, SUTRA?
20.08.3600 22. mart -SVETSKI DAN VODA 2009
17.03.2009 MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA
04.02.2009 SVETSKI DAN BORBE PROTIV MALIGNIH BOLESTI – 4. FEBRUAR
28.01.2009 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
26.01.2009 Pušenje skraćuje život za 10 godina
22.12.2008 NOVA KAMPANJA O PREVENCIJI PUŠENJA
28.11.2008 SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE
19.11.2008 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM
19.11.2008 ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLANIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI
20.08.4400 96 godina ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE
11.11.2008 NOVEMBAR – MESEC BORBE PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI
07.11.2008 SVETSKI DAN BORBE PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI
17.10.2008 OKTOBAR – POSVEĆEN ”STARIMA”
06.10.2008 OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE
03.10.2008 PINK OKTOBAR – MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE
02.10.2008 NEDELJA POSVEĆENA DOJENJU
25.09.2008 SVETSKI DAN SRCA - 28.SEPTEMBAR 2008.
23.09.2008 Svetski dan kontracepcije – 26. septembar
23.09.2008 NEDELjA BORBE PROTIV TUBERKULOZE I PLUĆNIH BOLESTI
20.06.2008 SVETSKI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGE 2008
11.06.2008 HUMANA SUBOTA
26.05.2008 31. maj - SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
20.08.400 XVIII NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA
22.04.2008 NEDELJA POSVEĆENA OPŠTOJ BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA
04.04.2008 7. APRIL – SVETSKI DAN ZDRAVLJA
01.04.2008 KAMPANJA “QUIT&WIN 2008”
23.02.2008 E - SAVETOVALIŠTE - HIV i polno prenosive bolesti
20.08.2000 ZADOVOLJSTVO PACIJENATA I ZAPOSLENIH
22.01.2008 31. JANUAR NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
22.01.2008 2. EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE
14.12.2007 OBELEŽEN 1. DECEMBAR – SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE
21.11.2007 Ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe
31.10.2007 SVETSKI DAN HRANE - 16. oktobar 2007.
13.09.2007 Svetski dan srca – 30. Septembar 2007.
06.09.2007 Oktobar - mesec pravilne ishrane
10.08.2007 Novosti
18.07.2007 POVIŠENA SPOLJNA TEMPERATURA
09.07.2007 BAZENI ZA KUPANJE- PREPORUKE ZA BEZBEDNO KUPANJE
18.06.2007 IMATE PRAVO!
22.05.2007 31. MAJ SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
09.05.2007 XVII NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA
20.04.2007 PRVA NEDELJA UJEDINJENIH NACIJA POSVEĆENA OPŠTOJ BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA 23.-29. april 2007. godin
27.03.2007 MEĐUNARODNA ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST ULAGANJE U ZDRAVLJE – STVARANJE BEZBEDNIJE BUDUĆNOSTI
23.03.2007 24.MART-MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE
19.03.2007 SVETSKI DAN VODE 22. MART 2007. – SVAKA KAP JE VAŽNA!
26.01.2007 NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
09.01.2007 Prevencija HIV-a u vulnerabilnim grupama-seksualni radnici
28.11.2006 1.decembra 2006.- SVETSKI DAN SIDE
26.10.2006 ANKETA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
17.10.2006 VIII FESTIVAL PRAVILNE ISHRANE I FIZIČKE AKTIVNOSTI
16.10.2006 ZDRAVA HRANA = ZDRAVO SRCE
20.08.800 SVETSKA NEDELJA DOJENJA 2006, OD 2. DO 8.OKTOBRA
13.09.2006 SVETSKI DAN SRCA 24.09.2006.
09.05.2006 XVI Nedelja zdravlja usta i zuba - od 15. do 21. maja
20.08.7200 AKTIV PREVENTIVNE MEDICINE
13.03.2006 Mesec Mart - Mesec borbe protiv raka
20.08.9600 Informacija o aktivnosti sezonskog gripa
20.08.9600 OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI PRE I U TOKU PANDEMIJE GRIPA-SEVERNOBAČKI OKRUG
03.03.2006 Prvi Slučaj ptičijeg gripa u našoj zemlji
20.08.2800 Hteli ste da znate o sifilisu... ?
16.02.2006 Koliko daleko u borbi protiv pušenja?
26.01.2006 31. Januar - Nacionalni dan bez duvana
12.01.2006 Saopštenje o epidemiološkoj situaciji ptičijeg gripa
12.01.2006 Preporuka za one koji borave u zemljama u kojima ima ptičijeg gripa
29.12.2005 Novi Saziv Upravnog i Nadzornog odbora
28.11.2005 Novi paket zdravstvenih zakona
23.10.2005 Besnilo-Rabies
20.08.3600 Trihineloza
18.01.2005 Epidemiološka situacija u vezi sa Meningitisom u Subotici

1